www.3112.net > 2229算24点怎么算式

2229算24点怎么算式

1、2227可以列算式(2*7-2)*2得到24;算式中有括号先计算括号内的内容,同时先计算乘法2*7=14,然后计算减法14-2=12,最后计算括号外的乘法12*2=24.2、2229可以列算式2*(2+9)+2得到24.先计算括号内的2+9=11,然后计算乘法2*11=22,最后计算括号外的加法22+2=24.扩展资料:实数运算先算乘方(开根),再算乘除,最后算加减;如果有括号,先算括号里面的,同一级运算一样,按照从左到右的顺序依次进行.在加减法中,运算顺序是可以改变,例如:3-8+5,可以改变为3+5-8,将5移到-8的前面,在移动的时候要带着前面的运算符号一起,改变运算顺序无非为了运算更简单.

1: 2 + (2 * (2 + 9)) 2: 2 + 2 *(2 + 9) 3: 2 + (2 + 9) * 2 4: 2 + ((2 + 9) * 2) 5: 2 + (2 * (9 + 2)) 6: 2 + 2 *(9 + 2) 7: (2 * (2 + 9)) + 2 8: 2 * (2 + 9) + 2 9: 2 + (9 + 2) * 2 10: 2 + ((9 + 2) * 2) 11: (2 + 9) * 2 + 2 12: ((2 + 9) * 2) + 2 13: (2 * (9 + 2)) + 2 14: 2 * (9 + 2)

2,2,2,7的24点答案:1:2 * (2 * 7 - 2)2:2 * ((2 * 7) - 2)3:(2 * 7 - 2) * 24:((2 * 7) - 2) * 25:2 * (7 * 2 - 2)6:2 * ((7 * 2) - 2)7:(7 * 2 - 2) * 28:((7 * 2) - 2) * 22,2,2,9的24点答案:1:

你好!(2+9)*2+2=24 如有疑问,请追问.

你好!(9+7)/4*6 如有疑问,请追问.

你好!6*4+5-5=24 如有疑问,请追问.

解:∵已知需把4、4、4、8运用加、减、乘、除计算出24点 ∴方法一 (4 - 4 ÷ 4)* 8 = (4 - 1)* 8 = 3 * 8 = 24 方法二 4 *(8÷4 + 4) = 4 * (2 + 4) = 4 * 6 = 24

用以下方法可以计算24点 方法一3*4+1+11=12+1+11=13+11=24 方法二(11-4+1)*3=(7+1)*3=8*3=24 方法三(11-3)*(4-1)=8*3=24

2*(2+9)+2=24

clear,close all clc a=5; b=2; c=7; d=2; %这里输入需要计算的四个数字a,b,c,d f=[a b c d]; tic; g=perms(f); [m,n]=size(g); h='+-*/'; for i=1:24 for k1=1:4 for k2=1:4 for k3=1:4 str11=[num2str(g(i,1)),h(k1),num2str(g(i,2)),h(k2),num2str(g(i,3)),h(k3),num2str

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com