www.3112.net > 煞的多音字组词煞

煞的多音字组词煞

shà,意思为极,狠,例如~费苦心;急~.迷信的人指凶神,例如~气.凶~.凶神恶~.shā同“杀”,同“刹”.煞组词:煞气、抹煞、恶煞、煞尾、凶煞、扎煞、煞白、七煞、神煞、折煞、灾煞、煞神、煞是、八煞、风煞、愁煞、收煞、煞有、可煞、避煞、萧煞、煞水、煞火、赚煞、煞拍、煞痒、尾煞、合煞、丧煞、看煞、躲煞、焚煞、气煞、归煞、像煞、特煞、煞果、坑煞、双煞.煞账、太煞、煞认、煞绳、煞癞、煞年、消煞、吓煞、煞实、煞贡、枪煞、煞台、煞则、村煞、势煞、煞场、蔬煞、煞后、苦煞、搁煞、煞科、煞帐、不煞、煞耗、桥煞、煞西、爱煞、煞回、挞煞、篡煞、砌煞、煞性、煞角、煞血、煞风景、白煞煞、痛煞煞、煞手铜、煞性子、煞不如.

凶煞

煞,shā ,煞帐,锣鼓刹住了.煞车.shà,煞费苦心.煞白,煞气,煞有介事.纤,qiàn ,纤夫,拉纤.纤绳.xiān ,纤尘.纤巧.纤维.纤细.纤纤.纤悉,纤弱.纤毫.纤巧.

sa一声:煞车四声:煞费苦心

sha(第一声)煞火sha(第四声)有煞用处

[ shà ]1.副词.极;很.2.迷信指凶神.[ shā ]1.收束.2.勒紧.3.同“杀”.4.同“刹”.

煞shā 1结束;收住:煞尾|煞账|煞住话头. 2使机器、车辆等停下来:煞车. 3削弱;减少;消除:煞价|煞威风|拿人煞气. 4用在动词后面,表示程度深:气煞|笑煞人. 煞shà 1极,很:~费心思.好像~有介事. 2迷信者所谓的"凶神":凶~、恶~本是虚构,用来吓人.

煞的组词 :煞白、扎煞、煞车、恶煞、凶煞、煞笔、煞气、抹煞、煞尾、恼煞、归煞、避煞、特煞、煞住、煞认、灾煞、强煞、煞鬼、煞火、太煞、神煞、来煞、合煞、丧煞、尾煞、像煞、煞台、煞绳、煞实、坑煞、

shā de kuài煞得快其中煞和得是多音字煞[ shà ]1.极,很:~费苦心.急~.2.迷信的人指凶神:~气.凶~.凶神恶~.[ shā ]1.同“杀”.2.同“刹”.得[ dé ]1.获取,接受:~到.~失.~益.~空(kòng).~便.~力.~济.心~.2.适合:~劲.~

煞是一个汉字,读音为shā,shà,上下结构,部首为灬.意思为极,狠,例如~费苦心;急~.迷信的人指凶神,例如~气.凶~.凶神恶~.(shā)同"杀",同"刹".

友情链接:gpfd.net | knrt.net | bnds.net | sytn.net | snrg.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com