www.3112.net > 拼音字母正确发音

拼音字母正确发音

汉 语 拼 音 声 母 表 b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗] y [医] w [巫] 汉 语 拼 音 韵 母 表 a[阿] an[安] ao[奥] ai[哀] ang[昂] o[喔] ong[翁] ou[欧] e[鹅] en[恩] er[儿]

二十六个拼音字母读法:声 母 表 b p m f d t n l g k h j q x 玻 坡 摸 佛 得 特 呢 勒 哥 科 喝 基 欺 希 zh ch sh r z c s y w 知 蚩 诗 日 资 雌 思 衣 乌 韵 母 表 单韵母 a o e i u ü 复韵母 ai ei ui ao ou iu ie ue er an en in un ün (前鼻音) ang eng ing ong (后鼻音) 整体认读音节 zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu 只 吃 师 日 资 雌 撕 一 乌 鱼 ye yue yuan yin yun ying 也 月 远 因 云 应

汉语拼音字母表及发音 一、汉语拼音字母表-声母表 (23个) b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c [雌] s [思] r [日] zh[知] ch[嗤] sh[诗] y [医] w [巫] 二、汉语拼音字母表-韵母表 (37个) a[阿] an[安]

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

二十六个字母汉语拼音的读法:a[阿]、] b [玻] 、c[;雌]、d [得]、e[鹅]、f [佛]、g [哥]、 h [喝]、i[衣]、j [基]、 k [科]、 l [勒]、m [摸]、n [讷]、o[喔]、p [坡]、q [欺、r [日]、s [思]、 t [特]、u[乌]、v(ü)[迂] 、w [巫]、x [希]、y [医]、z [资] 区分二十六个字母

顺序a o e i u ü b p m f d t n g k h j q x zh ch sh r z s y w ai ei ui ao ou iu ie ue er an en in un ün ang eng ing ong zhi chi ri zi ci ri ye yue ying yuan yi wu yu yin

????? o:发音时嘴唇成圆形,微翘起,舌头向后缩,舌面后部隆起,舌居中,声带颤动. e:发音时嘴半开,舌位靠后,嘴角向两边展开成扁形,声带颤动. i:发音时,嘴微张成扁平状,舌尖抵住下齿龈,舌面抬高,靠近上硬腭,声带颤动.

你问汉语拼音表怎么读?我来回答.回答你如下.汉语拼音表,你就按照标准音去读你按照你按照标准音去读.先学好声母.然后再学韵母.声母和韵母组成完整的拼音,由完整的全拼组成了词.你看他是几音?有平声,第二声,第三声,第四声,用声母和韵母组合在一起,再看是几音?这样就能读标准了.我以上的回答,如果.能够帮助到你.请你给予采纳.谢谢.

zhèng 声母 zh 韵母 èng què 声母 q 韵母 uè

26个拼音字母正确读音

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com