www.3112.net > 呢可以组什么词

呢可以组什么词

呢喃 ní nán 呢子 ní zǐ 呢喃细语 ní nán xì yǔ 呢绒 ní róng 呢呢 ne ne 呢呢痴痴 ne ne chī chī 海军呢 hǎi jūn ne 粗呢 cū ní 着呢 zhe ne 呢羽 ne yǔ 绿呢大轿 lǜ ne dà jiào 华达呢 huá dá ní 嘛呢堆 m ne duī 念念呢呢 niàn niàn ne ne 哆罗呢 duō luó

毛呢、 呢子、 呢喃、 呢绒、 制服呢、 华达呢、 麦尔登呢、 呢喃细语、 花呢、 马裤呢、 粗呢、 线呢、 呢呢、 海军呢、 着呢、 嘛呢堆、 呢羽

“呢?”的词语:呢喃 呢子 呢绒 呢呢 呢羽 “?呢”的词语:粗呢 着呢 毛呢 花呢 呕呢 线呢 枣呢 “呢???”的词语:呢喃细语 呢呢痴痴

呢子、着呢、花呢、呢绒、呢称、骑呢、呢D、呕呢、呢呢、么呢、呢羽、嗯呢、呐呢、线呢、毛呢、枣呢、粗呢、制服呢、海军呢、嘛呢旗、勺着呢、华达呢、哆呢、直贡呢、嘛呢轮、绿呢大轿、呢呢痴痴、念念呢呢、麦尔登呢、呢喃软语

【词语】: 呢喃【拼音】: ní nán【解释】:(拟)形容燕子叫的声音.【举例】:燕子~地叫着.(作状语)

啊哟 [ ā yō ]叹词,表示情绪激动或惊讶 啊呀 [ ā yā ]1.表示惊讶; 2.表示不满,为难.啊唷 [ ā yō ]同啊哟.嗯啊 [ g ā ]语气词. 含糊其辞的应答.啾啊 [ jiū a ]拟声词 形容动物的叫声.啊捏 [ ǎ niē ]指儿子.啊达 [ a dá ]是一个陕西关中方言.指哪

线呢 呢绒 毛呢 呕呢 呢子 呢羽 呢呢 呢喃 花呢 枣呢 着呢 凉爽呢 礼服呢 华达呢 嘛呢轮 嘛呢旗 马裤呢 嘛呢堆 海军呢 哆呢 哆罗呢 制服呢 呢喃细语

呢喃细语

呢有两个读音:ne和ní,分别组词如下.ne组词:1、呐呢 [nà ne] 原指是句日语,在国内多用作来表达一种惊讶和不可思议的意思.2、嘛呢堆 [má ne duī] 藏 传佛教徒在石块或石片上刻六字真言,置山口道旁,过路的信徒不断往上添加石块,

粗呢 线呢 呢绒 毛呢 呕呢 呢子 呢羽 呢呢 呢喃 花呢 枣呢 着呢 凉爽呢 礼服呢 华达呢 嘛呢轮 嘛呢旗 马裤呢

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com