www.3112.net > 既可以组什么词语

既可以组什么词语

包含“既?”的词语:既而 既然 既定 既望 既往 既是 既已 既济 既以 既成 既朔 既夕 既尔 既月 既后 既乃 既廪 既立 既终 既灌 既位 既龀 既旬 既 包含“?既”的词语:皆既 无既 食既 终既 时既 罔既 靡既 肆既 蚀既 拜既 雍既

既可以组什么词:一如既往既往不咎既然既成事实既定既得利益既而犯罪既遂既望既是既往既济一反既往东曦既驾既已既成食既羽翼既成既终不溯既往时既既来之则安之雍既一言既出驷马难追既位既有今日何必当初不追既往终既拜既一言既出如白染皂既往不咎

既然,既而,既往不咎,既是,既成事实,既定,既定方针,既往之事

既往不咎既然既而既定既成事实既来之,则安之既是

既便,

即可以组什么词? :即阼、即叙、即目、即真、速即、顿即、即死、即今、即命、即安、即世、离即、即祚、即吉、刻即、即行、即速、遂即、即戎、然即、即即、还即、即用、跟即、即、即忙、不即、即若、遽即、即照、是即是、即色空、即墨牛、即墨侯、稍纵即逝、一拍即合、不即不离、转瞬即逝、若即若离、非此即彼

既而 jì ér 既然 jì rán 既定 jì dìng 既望 jì wàng 既已 jì yǐ 既往 jì wǎng 既是 jì shì 既济 jì jì 既以 jì yǐ 既成 jì chéng 既尔 jì ěr 既乃 jì nǎi 既朔 jì shuò 既后 jì hòu 既月 jì yuè 既立 jì lì 既夕 jì xī 既终 jì zhōng 既灌 jì guàn 既廪 jì lǐn 既龀 jì chèn 既旬

既 jì①已经:~成事实 ㄧ~得利益 ㄧ~往不咎.②既然:~来之,则安之ㄧ~要当运动员,就要刻苦训练. ③〈书〉完了;尽:食~.④连词,跟'且、又、也'等副词呼应,表示两种情况兼而有之:~高且大ㄧ~聪明又用功ㄧ~要有周密的计划,也要有切实的措施.

既的解释[jì] 1. 动作已经完了:~往不咎.~而.2. 已经:~成事实.~定.3. 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好.

既四字词语 :一如既往、一反既往、既往不咎、既得利益、既成事实、东曦既驾

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com