www.3112.net > 级的组词和拼音

级的组词和拼音

和 读音:[hé] 组词:平和 和 读音:[hè] 组词:一唱百和 和 读音:[huò] 组词:活药 和 读音:[huó] 组词:和泥 和 读音 :[hú] 组词:和牌 和(拼音:hé、hè、huó、huò、hú)是汉语通用规范一级字(常用字) .“和”常与“”通用,二字本义

读音一:jiang(第一声)将来、将要读音二:jiang(第四声)将领,将帅

多音字:别的拼音和组词 别 bié 分别 别 biè 别扭 你若满意此回答,请给予采纳,谢谢!

拼音:zhòng 或 zhōng中一.zhòng组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤二.zhōng组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听|中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

“级”的笔顺:撇折、撇折、提、撇、横折折撇、捺.“级”的读音:[ji]解释:层次:石~.拾~而上.等次:~别.~差(chā).学校里学生所在学年的分段:年~.~任.古代指战时或用刑斩下的人头:首~.量词,用于台阶、楼梯:从一楼到

1. 省(sheng,三声):省份、省城;2. 省(xing,三声):省亲、反省.

一、地[ dì ]1、人类生长活动的所在:~球(太阳系九大行星之一).~心说.2、地球或地球的某部分:~质.~壳.3、地球表面除去海洋、江河、湖泊的部分:陆~.~下.4、地球表面的土壤:土~.田~.~政.~主.5、地球上的一个区域:~区

● 转(转)zhuǎn ㄓㄨㄢˇ◎ 迁徙;流亡:老弱~乎沟壑.◎ 不直接的,中间再经过别人或别的地方:~送.~达.~发.~运.周~.◎ 改换方向:~弯.向左~.◎ 改变位置:~移.◎ 改变形势、情况:~败为胜.天气~睛.病情好~.其它字义● 转(转)zhuàn ㄓㄨㄢ◎ 旋转:车轮飞~.◎ 使旋转:~动地球仪.◎ 围绕着一个中心运动:越陷越深绕着太阳~.◎ 量词,旋转一圈为一转:绕了几十~.◎ 量词,古代勋位每升一级称“一转”:“策勋十二~,赏赐百千强.”其它字义● 转(转)zhuǎi ㄓㄨㄞˇ◎ [转文]指说话或写文章时有意不用通俗易懂的词句,而使用文言文词语以显高雅.

转,拼音:zhuǎn、zhuàn、zhuǎi◆转 zhuǎn旋动,改变方向、位置或情势等:旋~.~动.~身.~移.~变.~败为胜.◆转 zhuàn旋,绕,绕着某点或某物移动:打~.~圈子.车轮飞~◆转 zhuǎi转文,指说话时故意用文言或生僻的字眼儿,以显示自己有学问.如:说大白话,别给我瞎转!.

同时 同样 同一 同意 同行 同学 同期 同事 同步 同情 同类 同年 同志 同胞 同等 同伴 同属 同日 同感 同盟 同仁 同居 同心 同乡工作 工程 工业 工具 工厂 工人 工资 工艺 工程师 工夫 工地 工作量 工会 工业化 工作日 工序 工业区 工艺品 工种 工钱 工作

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com